6645 sayılı Torba Yasanın Getirdikleri

Sayısını hatırlayamadığımız kadar torba yasa çıkarıldı ve bu yasalar ile yüzlerce madde değiştirildi. Hayatımıza en son giren 6645 sayılı 75 Maddelik torba yasa henüz onaylanıp Resmi Gazate’de yayınlanmamış olsa da birçok değişiklik barındırmakta. 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu etkileyen bu yeni yasanın sadece 4857 sayılı İş Kanunu’na etkilerini inceleyeceğim.

YENİSİ: 6645 sayılı KANUN MADDE 34- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “haftalık otuz altı saati aşan” ibaresi “haftalık otuz yedi buçuk saati aşan” şeklinde değiştirilmiştir.

ESKİSİ: 4857 KANUN (Ek fıkra: 6552 – 10.9.2014 / m.4 / Yürürlük / m.145/a) Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.

YORUM: Yer altı maden işlerinde normal çalışma süresi maden faciasından sonra 36 saat olarak belirlenmiş idi. Şimdi düzeltme ile 37,5 saate çıkarılmıştır.

 

YENİSİ: 6645 sayılı KANUN MADDE 35- 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mazeret izni MADDE 2- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

 

ESKİSİ: 4857 KANUN Madde 46 b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır.

 

YORUM: İş Kanunu’nda babalara -birçok şirkette ücretli izin olarak kullandırılan- doğum izni tanımlanmamıştı. 6645 ile 5 gün ücretli izin hakkı gelmiştir. Ayrıca evlat edinme durumunda da 3 gün ücretli izin tanımlanmıştır. Bu izinlerin yıllık izne denk gelmesi durumunda çalışmış olarak sayılacağından ilgili süreler yıllık izinden düşülemeyecektir. Bunun yanında daha önce yasada tanımlanmamış olan engelli veya süregelen hastalığı olan çocukların ebeveynlerden sadece birine 10 gün ücretli izin verilmiştir. Uygulamada engellilik raporunu izin formuna ilişik olarak eklemek yararlı olacaktır.

 

YENİSİ: 6645 sayılı KANUN – MADDE 36- 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.”

ESKİSİ: 4857 KANUN – ÇALIŞMA SÜRESİ Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 6552 – 10.9.2014 / m.7 / Yürürlük / m.145/a) “Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz.”

YORUM: Aynen 6645 34. Maddesinde yapılan değişiklik gibi yer altı maden işlerinde normal çalışma süresi 36 saat olarak belirlenmiş idi. Şimdi düzeltme ile 37,5 saate çıkarılmıştır.

 

YENİSİ: 6645 sayılı KANUN – MADDE 37- 4857 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.”

 

ESKİSİ: 4857 KANUN – Madde 69 – Gece süresi ve gece çalışmaları “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.”

 

YORUM: Gece çalışmaları turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri için esnetilmiştir. Ki zaten yakından bildiğim turizm sektöründe özellikle konaklama işletmelerinde bu yasaya uymayan çok işletme vardır. Sanırım bunun devamı diğer sektörler için gelecek.

 

YENİSİ: 6645 sayılı KANUN – MADDE 38- 4857 sayılı Kanunun 71 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan “on dört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış” ibaresi “on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış” olarak, beşinci fıkrasında yer alan “Okula devam eden” ibaresi “Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden”, “birinci” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

ESKİSİ: 4857 KANUN – MADDE 71 Madde 71 – On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

YORUM: Televizyon dizilerinde oynayan çocukların ve hatta bebeklerin çalışma koşulları ve süreleri uzun süredir dikkat çeken bir konu idi. Düzenleme ile “yasaktır” ibareleri “çalıştırılabilir” ile değiştirilmiş görünmektedir. Çıkarılacak yönetmelik düzenleme açısından belirleyici olacaktır. Kapsam ve uygulama için beklemek gerekli.