Eğitim Etkinliğinin Ölçümlemesi

Eğitim etkinliğinin ölçülmesi, eğitim yönetim sisteminin en zor aşamasıdır. Zorluk, etkinlik ölçümünün bir kişi tarafından ve bir anda yapılmasının mümkün olmaması, bölümler arasında ciddi işbirliği, sistemsel veri analizi ve etkinlik planlamasının eğitim sistemi kurulma aşamasından itibaren incelikle tasarlanması gerekliliğinden kaynaklanır. Eğitim etkinliğinin ölçümünde görev yapacak kişilerin sistemde tanımlanması, değerleme yöntemleri ve değerlendirme hataları üzerine eğitimler almış olması ve eğitimlerin devamlılığının sistem üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Literatürde en çok kullanılan karma modelleme Kirkpatrick ve Phillips modeline göre eğitim etkinliğini 5 aşamada ölçebiliriz.

Eğitim yönetim sistemi kurulurken her eğitimin hangi seviyelerde, ne zaman, hangi yöntemle ölçüleceğinin belirlenmiş ve yöntemlerin sistemlere tanımlanmış olması, görev dağılımlarının yapılmış olması gerekmektedir.

  1. Aşamanın dijitalleştirilmesi (Etki değerlemesi):

En kolay ve en çok uygulanan aşamadır. 1. Aşamada değerlendirme, eğitim sonrasında eğitime katılan kişilerin, alınan eğitimi, eğiticiyi, eğitim organizasyonunu değerledikleri eğitim yöneticisi tarafından sisteme tanımlanmış formlar ile sistem üzerinden yapılır. Değerlendirmenin geçerliliği için eğitim tarihinden itibaren 12-48 saat içinde sisteme işlenmesi istenir. Değerlendirme formu sadece anket şeklinde olabileceği gibi açık uçlu sorular sorularak metin girilmesi de istenebilir. Ancak verilerin daha kolay işlenebilmesi ve katılımcıları değerlemeye teşvik etmesi açısından kapalı uçlu sorular tercih edilebilir. En çok kullanılan yöntem karmadır. 1. Aşamaya eğitime katılanların yüksek oranda geri dönüş vermesi istenir. Belirlenen oranda geri dönüş yapılmaması takdirde katılımcılara hatırlatma mailleri sistem üzerinden gönderilir. Değerlendirme sonuçları eğitim yöneticinin “Eğitim İstatistikleri” sekmesine gelir. Eğitici değerlendirmeleri, eğiticilere kendilerinin istatistiksel değerlendirmelerini ve varsa yorumları görebilmeleri için sistem üzerinden kendilerine gönderilir.

2. Aşamanın dijitalleştirilmesi (Öğrenme değerlemesi):

2. aşamada eğitimde verilen bilgilerin ve becerilerin katılımcı tarafından ne kadar öğrenildiğinin analizi yapılır. Bu analiz eğitimden belli bir süre sonra yapılmalıdır. Sisteme tanımlanan sürede seçilen yöntem katılımcıya gönderilerek cevaplanması istenir. Bu aşamada sınavlar (açık/kapalı uçlu), örnek olay çalışmaları, simülasyon ve mülakat etkinlik değerlendirme yöntemleri olarak karşımıza çıkar. Bu yöntemlerin hepsi sistem üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Seçilen yöntem çalışana belirlenen zamanda katılımcılara modül üzerinde yer alan “Sınavlar ve Değerlendirmeler” sekmesinden gönderilir ve bitiş tarihi verilerek veri girişi yapması istenir. Simülasyonlar, bilgisayar ya da akıllı telefonlar ile yapılabileceği gibi özellikli durumlarda uygun kabinler de kullanılabilir.

3. Aşamanın dijitalleştirilmesi (Davranış değerlemesi):

Eğitimlerde kazanılan bilgi, beceri ve tutumların katılımcıların iş davranışlarına etkileri olması amaçlanmaktadır. 3. aşamada ölçülmesi tasarlanan eğitimler; gözlem, mülakat, sınav, örnek olay, odak grup gibi yöntemlerle değerlendirmeye tabi tutulur. Bu aşamada sadece bölüm yöneticileri değil, katılımcının astı/üstü ya da ekip arkadaşları da seçilecek yönteme göre sisteme dahil olabilirler. Açık kimlik ya da kapalı kimlik yöntemleri seçilebileceğinden anonim değerlendirme girişinin yapılabileceği sistemlerin hazır olması gerekir. Sistemden belirlenen zamanda gözlem gerçekleştirecek kişiye gözlem formu ve hatırlatma gönderilir. Eğitimden önce ve sonra kullanılacak olan tüm formlar “Sınav ve Değerlendirmeler” sekmesi altındadır. Gözlem formu doldurulması ile sistemden eğitim yöneticisine gelir. Ön gözlem ve eğitim sonrası gözlem formları karşılaştırılır. Mülakatlar internet üzerinden seçilecek programlar sayesinde senkron olarak yapılabilir. Değerlendirme formu değerleyici tarafından sistem üzerinden gönderilir. Odak grup çalışmaları sistem üzerinden (video/sohbet) ya da yüz yüze yapılabilir.

4. Aşamanın dijitalleştirilmesi (Sonuç değerlemesi):

Eğitimin işletmesel çıktılara olan etkisinin ölçülmesidir. Müşteri şikâyetlerindeki, hatalı ürün/hizmet üretiminde, iş kazalarındaki, devamsızlık oranlarındaki azalış, kalite, satış, verimlilik, çalışan memnuniyeti konularındaki artış değerlendirmede ölçütler olarak kullanılmaktadır. Burada sistemden alınan raporların önemi büyüktür. Ancak sonuçların bir kısmi maddi bir kısmi ise manevi faydalardır ve etkinliği etkileyen eğitim yanında birçok faktör bulunmaktadır. Geçerli bir değerleme yapılabilmesi için sonuçları etkileyecek olası eğitim dışı etkilerin ayrıştırılması gerekmektedir.

5. Aşamanın dijitalleştirilmesi (ROI):

4. aşamada maddi fayda ortaya çıkması durumunda 5.aşama gerçekleştirilebilir. Bu değerlemenin en zor aşaması olmasının nedeni olarak uzun soluklu çalışma, analiz için birçok datanın toplanması, işletmedeki diğer bölümler ile organize çalışma gerektirmesi örnek gösterilebilir. Örneğin; eğitim öncesi 6 ayda üretilen miktar, eğitim sonrasındaki 6 ayda üretilen miktar, üretilen malın finansal değeri gibi bilgileri alabilmek için üretim bölümünden bilgi almak, eğitim maliyetlerini bulabilmek için ise muhasebe, özlük bölümlerinden bilgi toplamak gereklidir. Toplanan veriler sistem sayesinde formülleştirilerek rapor haline getirilir.